Gebruiksvoorwaarden

De eigenaar en exploitant van de website https://kettlersport.com (hierna “website“) is Trisport AG, Bösch 67, 6331 Hünenberg (hierna “Trisport“). De website mag door de bezoeker van de website (hierna “gebruiker“) alleen worden gebruikt met inachtneming van de volgende gebruiksvoorwaarden (hierna “gebruiksvoorwaarden“). Alvorens de website te gebruiken, dient de gebruiker de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen.

1. Werkingssfeer

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en gebruik van de Website en op de Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd), informatie, aanbevelingen, producten en diensten die op of via de Website aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld. Door de Website te bezoeken en te gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden in hun geheel en in aanvulling op alle andere wetten of voorschriften die van toepassing kunnen zijn op de Website en het Internet. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, is het de Gebruiker niet toegestaan de Website te bezoeken en dient de Gebruiker de Website onmiddellijk te verlaten.

2. De op de website gepubliceerde informatie

a. Algemene informatie

Alle informatie, afbeeldingen en andere inhoud op de Website zijn eigendom van Trisport of zijn in licentie gegeven aan Trisport door derden.

Trisport streeft ernaar dat de informatie op deze website te allen tijde juist en up-to-date is. Trisport aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, adequaatheid of tijdigheid van de Content op de Website. Het gebruik van de Inhoud, de Website of enige informatie waarnaar op de Website wordt verwezen, geschiedt op eigen risico van de gebruiker.

Trisport behoudt zich het recht voor om de diensten, aanbiedingen en producten die op de Website worden beschreven, te allen tijde zonder nadere kennisgeving te wijzigen en te actualiseren.

De Trisport website kan links bevatten naar informatie verstrekt door derden die buiten het bereik van Trisport’s diensten en controle vallen en derhalve niet onder de controle of verantwoordelijkheid van Trisport vallen. Trisport aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of garantie voor deze informatie en onderschrijft of ondersteunt de inhoud ervan niet. Voor gelinkte websites van derden gelden aparte gebruiksvoorwaarden. Het bezoeken van of zich toegang verschaffen tot dergelijke websites van derden geschiedt derhalve geheel op eigen risico van de gebruiker.

Hoewel de informatie op de website wereldwijd toegankelijk is, is hij in het algemeen gericht op gebruikers uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

b. Productinformatie in het bijzonder

Trisport heeft er alles aan gedaan om schriftelijke informatie over Trisport producten en aanbiedingen op de Website zo duidelijk en objectief mogelijk weer te geven. De informatie over de verschillende producten is echter in geen geval een vervanging voor de aanbevelingen van het professionele personeel van Trisport. Voor meer gedetailleerde en klantspecifieke informatie over de producten en aanbiedingen van Trisport kan de gebruiker contact opnemen met de gespecialiseerde medewerkers van Trisport (telefonisch of per e-mail via de in het impressum vermelde contactgegevens). De gebruikte illustraties zijn niet bindend.

3. Inschrijving

Om producten in de webwinkel te kunnen bestellen, moet de gebruiker zich registreren. De registratie in de webwinkel en het gebruik ervan geschiedt door de gebruiker. Hij is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn toegangsgegevens op passende wijze worden beschermd tegen toegang door derden (bv. door een beveiligd wachtwoord). Trisport aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Bij het invullen van het inschrijvingsformulier zijn de gegevens in de met een asterisk gemarkeerde velden verplicht. Registratie zal niet plaatsvinden indien de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. De gebruiker verzekert dat de door hem verstrekte informatie volledig en correct is. In geval van wijziging van de gegevens is de gebruiker verplicht Trisport daarvan op de hoogte te stellen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle op de website ter beschikking gestelde of weergegeven inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot logo’s, symbolen, handelsmerken, tekst, grafische voorstellingen, foto’s, beelden, illustraties en software (“inhoud”) wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, handelsmerken, enz.). Aan de gebruiker worden geen gebruiksrechten op deze inhoud verleend en voor de gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud, het downloaden, het kopiëren, het afdrukken, het overbrengen met conventionele of elektronische middelen, het wijzigen van de inhoud en het ontwerp, het tot stand brengen van een elektronische verbinding of het gebruik van de inhoud voor openbare of commerciële doeleinden is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trisport vereist. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de Website, de inhoud en alle rechten daarop het exclusieve eigendom van Trisport of haar licentiegevers. Al deze rechten zijn voorbehouden.

5. Beperkingen op het gebruik

In het kader van deze Gebruiksvoorwaarden is het gebruik van de Inhoud van deze Website op enige andere website of netwerkcomputeromgeving verboden. Het is gebruikers niet toegestaan om auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen uit de inhoud van de Website te verwijderen.

Het is Gebruikers verboden de Website te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van Content die inbreuk maakt of kan maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, of die bedreigend of vals, misleidend, opruiend of lasterlijk is, of inbreuk maakt op de privacy van anderen, of die gedrag kan vormen of daartoe kan aanzetten dat als een strafbaar feit of een inbreuk op de rechten van anderen kan worden beschouwd, of dat anderszins aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid of onwettig is. Trisport mag, naar eigen goeddunken, gebruikers op elk moment de toegang tot de Website ontzeggen.

Verder is het de Gebruikers verboden de Website te gebruiken voor reclame of commerciële doeleinden.

Het is de Gebruiker verboden om software of andere geautomatiseerde middelen of apparaten van welke aard dan ook te gebruiken om (i) zich toegang te verschaffen tot de Website of de inhoud daarvan, deze te kopiëren, te verstoren of te controleren, of (ii) de werking en het gebruik van de Website of de Webwinkel te verstoren of te onderbreken.

6. Afwijzing van garantie

De Website en de Inhoud worden gratis ter beschikking gesteld zonder enige garantie van Trisport dienaangaande. De informatie op de Website wordt uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden verstrekt en houdt als zodanig geen goedkeuring in.

Trisport verklaart of garandeert niet dat de informatie en/of faciliteiten op de Website juist, volledig of up-to-date zijn of dat de Website of de server via welke de Website beschikbaar wordt gesteld vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke componenten. Bovendien heeft Trisport geen zorg voor een specifieke IT-infrastructuur of connectiviteit. Derhalve kan Trisport niet garanderen dat de Website elke dag ononderbroken of foutloos zal zijn. Trisport geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, adequaatheid, bruikbaarheid, tijdigheid of betrouwbaarheid met betrekking tot het gebruik van de Content op de Website.

7. Disclaimer

Het gebruik van de website geschiedt op eigen risico van de gebruiker. De website en de inhoud ervan worden zonder garantie geleverd. Trisport wijst uitdrukkelijk, voor zover wettelijk toegestaan, alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en de garanties van volledigheid, nauwkeurigheid en tijdigheid van de op de website gepubliceerde informatie. Trisport sluit alle aansprakelijkheid uit voor enig verlies, letsel, claim, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit, het gevolg is van of in verband staat met (1) eventuele fouten op deze website en de inhoud daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische onnauwkeurigheden en typografische fouten; (2) websites van derden of hun inhoud waartoe direct of indirect toegang kan worden verkregen via links op deze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot fouten daarin; (3) het niet beschikbaar zijn van de Website of een gedeelte daarvan; (4) het gebruik van deze Website of de inhoud daarvan; of (5) het gebruik van producten of software in verband met de Website.

Trisport zal verder niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, letsel, claim, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook als gevolg van uw gebruik van de Website of enige Inhoud. Trisport is niet aansprakelijk voor enige speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, advocaatkosten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit, als gevolg van, of uit het gebruik van de Website of de Inhoud of enige belemmering in het gebruik daarvan. Trisport voldoet aan de SSL beveiligingsstandaard voor data transmissie. Gegevensoverdracht via het internet is echter niet volledig veilig. De op de Trisport-website gepubliceerde informatie kan derhalve onderhevig zijn aan storingen en onderbrekingen, alsmede aan misbruik van beveiliging en vertrouwelijkheid. Om die reden wijst Trisport elke aansprakelijkheid af voor het al dan niet ontvangen of het al dan niet verwerken van de informatie op de website.

8. Kennisgeving

Zodra Gebruiker zich bewust wordt van schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden, dient Gebruiker schriftelijk contact op te nemen met Trisport over dergelijke Content die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden en dient Gebruiker voldoende informatie te verstrekken zodat Trisport kan onderzoeken of dergelijke Content in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden. Trisport zal zich te goeder trouw inspannen om dergelijke klachten te onderzoeken en zal de maatregelen nemen die het in dat verband passend acht. Trisport garandeert of waarborgt echter niet dat dergelijke inhoud zal worden geblokkeerd of verwijderd.

9. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Trisport behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Bijgewerkte versies van de Gebruiksvoorwaarden zullen naar de Website worden geüpload en zullen onmiddellijk van kracht zijn. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van de Gebruiksvoorwaarden. Herhaald gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen betekent dat de gebruiker ermee instemt gebonden te zijn aan de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

10. Neem contact op met

Indien de gebruiker vragen heeft over de website of de inhoud daarvan, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met Trisport via het volgende e-mailadres: verkauf@trisport.ch

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en dienen te worden geïnterpreteerd overeenkomstig het materiële recht van Zwitserland, met uitsluiting van de regels inzake conflictenrecht en internationale verdragen. De exclusieve locatie voor de handhaving van alle rechten en verplichtingen onder en in verband met deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Website is de statutaire zetel van Trisport. Claims in verband met deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Website die voortvloeien uit normen inzake consumentenbescherming, kunnen worden ingediend in Zwitserland of in het land waar de gebruiker woonachtig is. Indien de gebruiker een consument is met gewone verblijfplaats buiten Zwitserland, geniet de gebruiker eveneens de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht van het land waar hij verblijft.

© Trisport AG, mei 2020, versie 1.0