Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen “AV“) zien op de contractuele relatie tussen Trisport AG, Bösch 67, 6331 Hünenberg, Zwitserland, ingeschreven bij het handelsregister van het kanton Zug onder nummer CHE-100.037.222, vertegenwoordigd door de directeuren Melanie Lauer-Budiman en Kristijan Varvodic, BTW-nummer DE813420206, tel. +49 (0) 7731 162 95 96 (vast tarief), e-mail: verkauf@trisport.ch (hierna te noemen “Trisport“) en de klanten van Trisport (hierna te noemen “koper” of “u“) die via de door Trisport geëxploiteerde webshop onder de URL www.kettlersport.com (hierna te noemen “webshop“) producten afnemen.

Het assortiment in de webshop is uitsluitend gericht op kopers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Uitsluitend deze AV zijn van toepassing. Trisport accepteert geen voorwaarden die in strijd zijn met, een aanvulling zijn op of afwijken van deze AV. Dit is ook het geval, indien Trisport daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Van toepassing is die versie van de AV die geldig is op het moment van de bestelling en die aan de koper ter kennis is gebracht, met de mogelijkheid deze uit te printen en/of op te slaan op een duurzame gegevensdrager. Door het plaatsen van een bestelling bij Trisport accepteert de koper deze AV, inclusief leverings- en betalingsvoorwaarden. Indien de koper niet akkoord gaat met deze AV, kan de koper in de webshop geen bestelling plaatsen. Trisport adviseert de koper de AV bij elke bestelling te lezen en uit te printen.

De versie van de AV in de Duitse taal is bindend ook wanneer de koper via de Nederlandse website in de webshop bestelt. Deze Nederlandse vertaling van de AV doet daar niet aan af.

2. Informatie op de website en in de webshop

Productbeschrijvingen zijn volledig en nauwkeurig en voldoende gedetailleerd om u in staat te stellen een product goed te beoordelen. Hoewel wij alles in het werk stellen om in de webshop de producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, afmetingen en overige vermeldingen) en om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de kleuren die in de webshop worden weergegeven, een nauwkeurige weergave zijn van de kleur van de producten.

De presentatie en omschrijving van en aanprijzing voor producten in de Trisport-webshop vormen geen bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst, maar slechts een uitnodiging tot het doen van een bestelling.

3. Bestelproces en de totstandkoming van de overeenkomst

Door het plaatsen van een bestelling via de webshop, doet de koper een juridisch bindend aanbod tot aankoop van het desbetreffende product. Na het plaatsen van de bestelling, ontvangt de koper per e-mail een ontvangstbevestiging van de bestelling. Deze e-mail vormt evenwel geen aanvaarding in juridische zin door Trisport van het door de koper bij Trisport neergelegde aanbod, maar is enkel en alleen bedoeld ter informatie voor de koper. De overeenkomst met u komt pas tot stand door en met de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van uw bestelling  door Trisport (“orderbevestiging“). De orderbevestiging wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op het moment van aflevering van de producten, door Trisport op een duurzame gegevensdrager (e-mail of papieren versie) aan de koper toegezonden/verstrekt en vormt tezamen met de bestelling en deze AV de overeenkomst tussen u en Trisport. De koper dient de orderbevestiging zorgvuldig te bewaren. Dit is uw bewijs van aankoop. De tekst van de overeenkomst zal met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) door Trisport worden opgeslagen. Indien Trisport vermoedt dat iemands identiteit, adres, e-mailadres en/of betaalgegevens op frauduleuze of ongeoorloofde wijze worden gebruikt, kan Trisport – binnen wettelijke kaders – aanvullende verificatie of informatie verlangen alvorens een bestelling te accepteren.

De volgende technische stappen leiden tot een bestelling:

 • De koper kan producten uit het assortiment van de webshop selecteren en ze in zijn virtuele winkelwagentje leggen door op de knop “in winkelwagentje” te klikken als hij de producten wil kopen. De koper kan de inhoud van het winkelwagentje op ieder moment raadplegen door op het icoontje van het winkelwagentje te klikken. Deze stappen zijn vrijblijvend.
 • Tijdens het bestelproces kan de koper op ieder moment de inhoud van zijn virtuele winkelwagentje verwijderen of wijzigen door op de knop “winkelwagentje” te klikken en vervolgens het winkelwagentje te actualiseren.
 • Als de koper het product in het winkelwagentje wil kopen, klikt hij op de knop “Naar betalen”. De koper wordt dan gevraagd om het factuuradres en het afleveringsadres in te voeren en de betalingswijze te kiezen.
 • Aan de koper zal ook worden gevraagd deze AV te accepteren. Hij kan ze uitprinten en/of op een duurzame gegevensdrager opslaan.
 • Alvorens het bestelproces af te ronden, heeft de koper de mogelijkheid zijn bestelling en de inhoud van zijn virtuele winkelwagentje te controleren op tik- en invoerfouten en kan hij eventuele fouten corrigeren.
 • Door op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” te klikken, rondt de koper het bestelproces af, waarmee de koper Trisport uitgenodigd heeft om een bindende koopovereenkomst met de koper te sluiten.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bestelde product buiten de schuld van Trisport niet of niet volledig kan worden geleverd, of ondanks tijdige nabestelling niet kan worden geleverd, dan heeft Trisport het recht de gehele overeenkomst te ontbinden dan wel, indien het slechts een gedeelte van de bestelling betreft, het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst te ontbinden. Mochten er producten niet langer verkrijgbaar zijn, zal dat onverwijld aan de koper worden meegedeeld. Indien de betaling van de koper reeds door Trisport is ontvangen, zal de betaling direct aan de koper worden teruggestort. Indien de betaling nog niet heeft plaatsgevonden, wordt de koper van zijn betalingsverplichting ontslagen. De koper kan geen verdere vorderingen instellen. In geval van ontbinding is Trisport niet tot vervangende levering verplicht.

4. Prijzen en betalingsmodaliteiten; eigendomsvoorbehoud, verrekening en retentierecht

4.1 Prijzen en betalingsmodaliteiten

De prijs van het product die op het moment van uw bestelling in de webshop wordt getoond, is van toepassing. De prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn gebaseerd op de thans geldende verzendkostenlijst of op de individuele aanbieding en worden afzonderlijk tijdens het bestelproces vermeld en doorberekend aan de koper.

De koper kan tijdens het bestelproces gebruik maken van de vermelde betalingsmogelijkheden.

De afwikkeling van creditcardbetalingen van de via www.kettlersport.com gesloten koopovereenkomsten wordt uitgevoerd door de betaaldienstverlener Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA. De afwikkeling van betalingen “op rekening” en “in termijnen” wordt uitgevoerd door de betaaldienstverlener Klarna Bank AB, German Branch (www.klarna.com), gevestigd te Chausseestraße 117, 10115 Berlijn, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Charlottenburg HRB 217291 B (hierna te noemen “Klarna”).

De betaaldienstverleners bieden betaaldiensten aan voor de uitvoering van overeenkomsten tot koop en verkoop van producten tussen de koper en Trisport, die gesloten worden op de website www.kettlersport.com. De desbetreffende betaaldienstverlener accepteert de betalingen van de koper namens Trisport op zijn eigen rekening en betaalt de binnengekomen betalingen uit de verkoop van de producten aan Trisport uit.

Bij een aantal betaalmethoden waarbij het risico op niet-betaling bestaat of er een verhoogd frauderisico is, kunnen in afzonderlijke gevallen door de desbetreffende betaaldienstverlener of een van de aangesloten aanbieders van betaalmethoden een SCHUFA- en/of Bürgel-onderzoek of fraudepreventiemaatregelen worden uitgevoerd als de koper voor een betaalmethode kiest zoals “kopen op rekening” of “betaling in termijnen”. Nadere bijzonderheden hieromtrent zijn te vinden onder punt 10 “Gegevensbescherming”.

Indien betaling per iDeal, creditcard, Apple-Pay, via Paypal, door directe overschrijving of spoedoverboeking is overeengekomen, dient de aankoopprijs voor het te bestellen product onmiddellijk bij het plaatsen van de bestelling via de webshop te worden voldaan. Indien levering op rekening of betaling in termijnen is overeengekomen, neemt Klarna de facturering en de afwikkeling van de betaling op zich. In geval van levering op rekening dienen de facturen binnen 14 dagen nadat de goederen zijn verzonden en de factuur door de klant is ontvangen, te worden betaald. In geval van betaling in termijnen dienen de overeengekomen termijnen conform de met Klarna overeengekomen wijze te worden betaald. De facturen dienen aan Klarna te worden betaald. Voor meer informatie wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Klarna op https://www.klarna.com/nl/voorwaarden die u voor het plaatsen van de bestelling ter beschikking worden gesteld en die u ook dient te aanvaarden.

4.2 Uitblijven van betaling

Indien de koper met een betaling in verzuim is, is de koper verplicht de wettelijke rente te betalen. Trisport behoudt zich het recht voor om verdere vertragingsschade te vorderen. Alle kosten die met de invordering verband houden (bijvoorbeeld incassokosten met inbegrip van advocaatkosten) komen volledig voor rekening van de in gebreke blijvende koper. In geval van verzuim van de koper is Trisport tevens gerechtigd om de levering van reeds bestelde, maar nog niet geleverde producten op te schorten.

4.3 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Trisport totdat de volledige koopprijs is voldaan.

4.4 Verrekening en retentierecht

De koper is niet gerechtigd eigen (vermeende) vorderingen met vorderingen van Trisport te verrekenen, tenzij zijn tegenvorderingen in rechte zijn vastgesteld (lees: bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak) of door Trisport niet betwist worden/zijn. De koper kan een retentierecht slechts uitoefenen indien zijn tegenvordering voortvloeit uit dezelfde koopovereenkomst.

5. Verzending, transportschade en retourzending

Trisport levert de producten incl. pakbon (hierna te noemen “levering“) op de door de koper aangegeven plaats van bestemming. Wijze van verzending en soort verpakking worden door Trisport bepaald. De levering van grote apparaten wordt uitgevoerd door een expeditiebedrijf. De koper ontvangt van Trisport of van het door Trisport ingeschakelde expeditiebedrijf een bevestiging van verzending zodra het product conform de overeenkomst is verzonden. Die melding vindt plaats op een door de koper gekozen communicatiewijze (bijv. per sms, e-mail of telefoon). Een factuur zal met de orderbevestiging per e-mail of anders per post worden toegezonden. Indien het product niet kan worden afgeleverd vanwege een ongeldig adres of onjuiste adresgegevens zijdens de koper, komen de gemaakte kosten voor rekening van de koper.

Indien goederen met een duidelijke transportschade worden afgeleverd, verzoekt Trisport de koper die schade indien mogelijk meteen bij aflevering te reclameren en onverwijld contact op te nemen met Trisport. Transportschade die niet visueel zichtbaar is, dient binnen 7 dagen na aflevering te worden gemeld. Als de koper niet reclameert of geen contact met Trisport opneemt, heeft dat geen gevolgen voor zijn wettelijke garantierechten. De koper helpt Trisport hiermee echter Trisports eigen vorderingen jegens de vervoerder resp. de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Tenzij anders is overeengekomen, gaat het risico van het/de product(en)  over op de koper of diens gemachtigde ontvanger bij aflevering van het/de betreffende product(en).

In geval van herroeping draagt de koper de directe kosten voor het ophalen van de goederen. Indien Trisport de bestelling overeenkomstig punt 6 als deelleveringen uitvoert, is de koper alleen verzendkosten verschuldigd voor de eerste deellevering. Indien echter op verzoek van de koper tot deelleveringen wordt overgegaan, brengt Trisport voor elke deellevering verzendkosten in rekening.

6. Leveringstermijnen

De door Trisport opgegeven levertijden zijn berekend vanaf de datum van Trisports orderbevestiging, vooropgesteld dat de koopprijs vooraf is betaald (behalve in geval van koop op rekening). Trisport informeert de koper tijdens het  bestelproces over de levertijd. Indien de aldaar vermelde levertijd niet kan worden nagekomen, zal Trisport de koper daarvan onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen. Indien voor de desbetreffende goederen geen leveringstermijn is vermeld, bedraagt deze 4 tot 5 werkdagen.

Vertragingen in de levering zijn mogelijk, vooral als gevolg van knelpunten in de productie. Trisport is gerechtigd tot het doen van deelleveringen voor zover dit voor de koper in redelijkheid aanvaardbaar is.

7. Garantie

Trisport garandeert dat de producten op het moment van risico-overgang de overeengekomen aard en eigenschappen hebben/bezitten. Aard en eigenschappen worden bepaald aan de hand van de omschrijvingen op de website (incl. montage-/gebruiksaanwijzing). De garantieaanspraken van de koper worden geregeld door de wettelijke bepalingen, tenzij hieronder anders is bepaald. Schadeclaims van de koper worden afgehandeld als omschreven onder punt 8.

Trisport verleent geen garantie voor normale slijtage van de producten, alsmede gebreken die zijn ontstaan door onjuist gebruik.

8. Aansprakelijkheid, uitsluiting van aansprakelijkheid, overmacht

Trisport is aansprakelijk voor schadevergoeding en vergoeding van vergeefse kosten overeenkomstig § 437 nr. 3 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) juncto § 636, § 280, § 281, § 283 en § 311 a respectievelijk overeenkomstig § 284 BGB (hierna te noemen “schadevergoeding”) als er sprake is van schending van contractuele of buitencontractuele verplichtingen, echter alleen

 1. in geval van opzet of grove nalatigheid,
 2. in geval van opzettelijk of door nalatigheid toegebracht letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
 3. op grond van de aanvaarding van een kwaliteitsgarantie,
 4. in geval van opzettelijke of door nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen,
 5. op grond van dwingend wettelijke aansprakelijkheid op grond van de Duitse productaansprakelijkheidswet of
 6. op grond van enige andere dwingend wettelijke aansprakelijkheid.

Schadevergoeding wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen is beperkt tot de voor de overeenkomst typische, te voorziene schade, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid of indien er sprake is van aansprakelijkheid wegens overlijden, fysiek letsel of schade aan de gezondheid of de aanvaarding van een kwaliteitsgarantie of productaansprakelijkheid. Essentiële verplichtingen uit overeenkomst, ook wel genoemd kardinale verplichtingen in de zin van vaste Duitse rechtspraak, zijn verplichtingen die essentieel zijn voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de koper derhalve vertrouwt en mag vertrouwen.

De bovenstaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten aanzien van de aansprakelijkheid van personeel, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en hulppersonen van Trisport, in het bijzonder ten gunste van aandeelhouders, medewerkers, vertegenwoordigers, organen en hun leden voor wat betreft hun persoonlijke aansprakelijkheid.

Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper vloeit uit de hiervoor genoemde regelingen niet voort.

Overmacht: Trisport is niet aansprakelijk voor onmogelijkheid van of vertraging in de levering indien deze wordt veroorzaakt door overmacht of andere ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbare gebeurtenissen (bijv. moeilijkheden bij de aanschaf van materialen of energie, transportvertragingen, stakingen enz.), voor zover Trisport daarvoor niet verantwoordelijk is. Indien dergelijke gebeurtenissen de levering of prestatie van Trisport aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en de belemmering niet slechts van tijdelijke aard is, heeft Trisport het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van belemmeringen van tijdelijke duur worden de leverings- of dienstverleningstermijnen verlengd of verschoven met de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. Indien ten gevolge van de vertraging redelijkerwijs niet van de koper kan worden verlangd dat hij de levering of dienst afneemt, kan hij de overeenkomst met Trisport ontbinden.

9. Herroepingsrecht

De koper beschikt overeenkomstig de navolgende bepalingen over een herroepingsrecht.

Informatie met betrekking tot het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die geen vervoerder is, de producten heeft ontvangen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Trisport AG, Bösch 67, 6331 Hünenberg, Zwitserland, tel. +49 (0) 7731 162 95 96, e-mail: verkauf@trisport.ch door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief)) op de hoogte te stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te ontbinden. U kunt daarbij gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, hetgeen echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering), onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalwijze als die waarvan u voor de oorspronkelijke transactie gebruik heeft gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten aan u in rekening worden gebracht.

Wij halen de goederen op. U draagt de directe kosten voor de retournering van de goederen. De kosten worden geschat op maximaal 110 euro.

Voor een eventuele waardevermindering van de goederen moet u alleen betalen indien deze waardevermindering van de goederen te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig was voor het vaststellen van hun aard, kenmerken en de werking ervan.

Einde van de voorlichting met betrekking tot het herroepingsrecht

Trisport informeert over het modelformulier voor herroeping volgens de wettelijke regeling als volgt:

Modelformulier voor herroeping
(Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden, vul dan dit formulier in en stuur het aan ons terug)

Aan
Trisport AG
Bösch 67
6331 Hünenberg, Zwitserland
E-mailadres:  verkauf@trisport.ch

Ik/Wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst
voor de aankoop van de volgende goederen (*)

— besteld op (*) / ontvangen op (*)
— serienummer
— gekozen betalingsmethode
— naam van de consument(en)
— adres van de consument(en)
— handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
— datum
(*) s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

https://kettlersport.com/wp-content/uploads/2021/04/Widerrufsformular.pdf

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze en/of beslissing van de koper als consument (zgn. klantspecificaties) of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de koper als consument of op de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na levering is verbroken. 

Vermijd als koper beschadigingen en verontreinigingen. Volumineuze goederen worden bij u opgehaald. Zet de goederen klaar om te kunnen worden opgehaald. Het product moet (i) in de oorspronkelijke staat zijn en (ii) in de originele verpakking zitten. Het moet ook gedemonteerd (respectievelijk uit elkaar gehaald/in afzonderlijke onderdelen, een en ander zoals bij levering) en onbeschadigd zijn. Let erop dat de bovengenoemde modaliteiten geen noodzakelijke voorwaarden zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht, maar dit laat eventuele aansprakelijkheid van de koper voor waardevermindering van de goederen onverlet.

10. Gegevensbescherming

Trisport houdt zich met betrekking tot de persoonsgegevens van de koper aan de relevante bepalingen, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens van de koper worden door Trisport verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. De privacyverklaring voor de webshop is te vinden op https://kettlersport.com/nl-nl/privacybeleid; deze wordt u ook voor het plaatsen van de bestelling ter beschikking gesteld en dient u te aanvaarden.

Indien de koper kiest voor de betaaloptie kopen op rekening of kopen op afbetaling, waarbij er een risico op wanbetaling of verhoogd frauderisico bestaat, bestaat er in individuele gevallen de mogelijkheid tot het doen van een SCHUFA- en/of Bürgel-onderzoek, of het nemen van maatregelen ter voorkoming van fraude en de verificatie van de door de koper verstrekte gegevens (naam en achternaam, adres, geboortedatum en bankgegevens). De verificatie wordt uitgevoerd door de betaaldienstverlener Klarna, aan wie de betreffende gegevens voor dit doel worden verstrekt. In dit geval is de toestemming van de koper nodig om zijn gegevens, die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en krediet­waardigheidscontrole (bijv. naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer) aan Klarna te verstrekken. Klarna voert een identiteits- en kredietwaardigheids­controle uit om er zeker van te zijn dat de verstrekte gegevens correct zijn. In Nederland kunnen de in de privacyverklaring van Klarna genoemde kredietagentschappen worden ingezet voor identiteits- en kredietwaardigheids­controles. Indien de kredietwaardig­heid van de koper niet gewaarborgd is, kan Klarna de betaling weigeren en naar andere betalingswijzen verwijzen.

Voor bijzonderheden over de toepasselijke privacybepalingen wordt verwezen naar de privacyverklaring van Klarna (zie: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl/privacy);
deze wordt u ook voor het plaatsen van de bestelling ter beschikking gesteld en dient u te aanvaarden.

11. Online platform voor geschillenbeslechting

De EU-commissie heeft een internetplatform opgericht voor de online beslechting van geschillen. Het platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten uit onlineverkopen. Meer informatie is beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Trisport is niet verplicht deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting ten overstaan van een geschillencommissie voor consumentenzaken en neemt momenteel ook niet deel aan een procedure voor geschillenbeslechting ten overstaan van een geschillencommissie voor consumenten­zaken.

12. Toepasselijk recht, overige

Op de tussen Trisport en de koper gesloten koopovereenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, behoudens dwingende bepalingen van internationaal privaatrecht. Als u uw gewone verblijfplaats in een ander land heeft dan Duitsland, blijft u de bescherming genieten van de desbetreffende bepalingen van het land van uw verblijfplaats, waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken.

Wettelijke kennisgeving

Vouchers & Kortingscodes

De kortingscode is niet cumuleerbaar met andere coupons, is niet geldig voor de nieuwe Frame Series (HOI SPEED, HOI SPEED BVB, Frame, Frame+) en voor producten die al afgeprijsd zijn, evenals pakketten en Deals.

© Trisport AG, April 2021, Versie 2.0