Disclaimer

Personen die zich toegang verschaffen tot informatie op websites van Trisport AG (kettlersport.com, hierna gezamenlijk te noemen “KETTLER Sport Europe websites”) gaan akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen. Eventuele speciale overeenkomsten betreffende afzonderlijke diensten of producten van Trisport AG (hierna te noemen “KETTLER Sport Europe”) vormen een aanvulling op deze voorwaarden.

Geen garantie voor volledigheid en juistheid

De op de website gepubliceerde informatie wordt door KETTLER Sport Europe uitsluitend voor persoonlijk gebruik en informatieve doeleinden ter beschikking gesteld; zij kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. KETTLER Sport Europe geeft geen garanties (expliciet of impliciet) met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op de website van KETTLER Sport Europe wordt gepubliceerd, ook al is redelijke zorg besteed aan het verzamelen van deze informatie uit bronnen die betrouwbaar worden geacht.

Beperking van de aansprakelijkheid

KETTLER Sport Europe wijst, zonder enige beperking, alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief directe, indirecte of gevolgschade, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van of de toegang tot de website van KETTLER Sport Europe, of links naar websites van derden. KETTLER Sport Europe garandeert niet dat de afzonderlijke delen van zijn website foutloos zullen functioneren. Bovendien wijst KETTLER Sport Europe elke aansprakelijkheid af voor manipulatie van het computersysteem van de internetgebruiker door onbevoegde personen. KETTLER Sport Europe wijst uitdrukkelijk op het gevaar van virussen en de mogelijkheid van gerichte hacking-aanvallen. Voor de bestrijding van virussen wordt het gebruik van actuele browserversies en de installatie van voortdurend bijgewerkte antivirussoftware aanbevolen. Het openen van e-mails van onbekende herkomst en onverwachte bijlagen bij een e-mail moeten in beginsel worden vermeden.

Gebruik van de KETTLER Sport Europe website

De volledige inhoud (design, tekst, graphics, …) van de KETTLER Sport Europe website is auteursrechtelijk beschermd. De afzonderlijke elementen van de website behoren uitsluitend toe aan de website-exploitant KETTLER Sport Europe. Het opslaan of afdrukken van afzonderlijke pagina’s en/of delen van de website van KETTLER Sport Europe is alleen toegestaan als de bron volledig wordt vermeld. Door software of andere gegevens van de website van KETTLER Sport Europe op te slaan of anderszins te kopiëren, worden de desbetreffende gebruiksvoorwaarden geacht te zijn aanvaard. Alle eigendomsrechten blijven bij KETTLER Sport Europe. De (volledige of gedeeltelijke) reproductie, transmissie (elektronisch of via andere middelen), wijziging, koppeling of gebruik van de KETTLER Sport Europe website is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KETTLER Sport Europe.
Verder is het gebruik van hulpmiddelen die systematisch en automatisch inhoud van de website van KETTLER Sport Europe ophalen, indexeren en/of overdragen (bijv. zogenaamde spiders, crawlers en andere geautomatiseerde hulpmiddelen) verboden. KETTLER Sport Europe behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om actie te ondernemen tegen de daders, namelijk het indienen van schadeclaims.

Bepaalde links op de websites van KETTLER Sport Europe leiden naar websites van derden. Deze vallen volledig buiten de controle van KETTLER Sport Europe, waardoor KETTLER Sport Europe geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid, volledigheid en wettigheid van de inhoud van dergelijke websites, noch voor eventuele aanbiedingen en (service)prestaties die daarop staan vermeld.